Bejelentés


Orchidea kedvelők klubja ha szereti az Orchideát


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Az orchideáknál is fontos a nevek pontos ismerete!

Egy kis latinóra Tapasztaltam, tapasztalom, hogy egyre több kezdő fiatal és kevésbé fiatal gyűjtő küszködik a növénynevek kiejtésével, ezért gondoltam arra, hogy némi ebbéli jártasságomat megosztom azokkal, akik erre igényt tartanak. Mivel a latin nyelvet(ez botanika, a növényekkel foglalkozó tudomány nyelve is) már csak kevesek tanulják, tudják, ez nem meglepő és nem szégyellni való. Én sem tanultam, csak azóta, mióta "növényezem", igyekeztem, igyekszem ismereteket szerezni a tárgyban. Ha valamiben hibáznék, kérem a nálam tudósabbakat, javítsanak, igazítsanak ki. A magánhangzók(mgh.): A latin nagyon kevés mgh.-t használ, amelyek megvannak a magyarban is. A mgh.-k lehetnek magasak és mélyek(ennek a következőkben lesz jelentő- sége). Magasak: e - hangértéke: mint a magyarban i - hangértéke: i, mgh.előtt j. Példa: Ionopsis utricarioides - ejtsd: jonopszisz utricariojdesz y - hangértéke: i. (A latin a ógörögből vette át. a görögök ü-nek ejtették.) Példa: Chysis bractescens - ejtsd: kízisz brakteszcensz ae - hangértéke: é, esetleg e. Példák: Laelia - ejtsd: `lélia` ; Phalaenopsis - e.: `falenopszisz` oe - hangértéke: ö vagy e (az "ortodox" latinosok ragaszkodnak az e-s ejtéshez; az ógörögből és német családnevekből került a nómenklatúrába) Példák: Coelogyne - e.:`cölogine` ; Coelia - e: `cőlia`; oerstedii - e: örsztedi v. ersztedi ue - hangértéke: ü (német családnevekből) Példa: Uebelmanniana - e.: `űbelmanniána`(egy ritka, szép és különleges kaktusznem neve. Mélyek: a - hangértéke: rövid á, mint a palócoknál pl.a palóc szóban. Véleményem szerint azonban ma már erőltetettnek hatna az akadémiai rövid á ejtése, amelyet a két vh. között készült filmekben hallhatunk, minthogy akkor ez a műveltebb beszádben normának számított. Tehát ejthetünk helyette a-t vagy hangsúlyos helyzetben á-t. Példa: Dendrobium devonianum var. album(a D.devon. fehér változata) - e: dedróbium devoniánum varietas album. (A latinban - kivételektől eltekintve a szó utolsóelőtti szótagjára esik a hangsúly.) o - hangértéke: o, ó. u - hangértéke: u, ú. Mássalhangzók(msh.): Ejtésük alapesetben nem tér el a magyarétól, hiszen a magyar írás is latin betűket használ a beszédhangok jelölésére. Az ettől eltérő szabályok itt következnek: c - hangértéke c, ha utána magas mgh.(ill. magas hangot érő kettős betű) következik. Példák: Cirrhopetalum - e: cirhopetalum; Encyclia citrina - e: enciklia citrina c - hangértéke k, ha utána mély mgh. vagy msh. következik. Példák: Calanthe - e: kalante; coccinea - e: kokcinea(az első c után mély mgh., a második után msh., a harmadik után magas mgh. köv., tehát az első kettő azért k, a harmadik pedig c. ch - hangértéke k és nem h! Példák: chinensis - e: kinenzisz; Chiloschista - e: kiloszkiszta; chrysanthus - e: krizantusz A latin a ch-t akkor használta, ha magas mgh. előtt k hangot jelölt.(A latin r örökösei, a neolatin nyelvek is k-nak ejtik.) Maga az orchidea kifejezés is ezen rossz használat következményeként született. Ma már persze így rögzült, s idegen eredetű jövevényszavaik jelentős táborát gyarapítja - egész szócsaládot gyűjtve maga köré, de a botanikában ne használjuk helytelenül! Egyes spanyol eredetű tulajdonnevekből képzett formákban sokan cs-t ejtenek. Pl. chilensis - csilenzisz(Chile nevéből). Ez sem helyes, a kilenzisz alakot kéne használni. g - hangértéke: -mint a magyarban gu - hangértéke gv. ( Hasonlóan v lesz az u-ból a qu, ill. su betűkapcsolatban is.) Példa: Cochlioda sanguinea - e: koklióda szangvinea h - néma, tehát nem ejtjük, ha t és r után áll(hehezet - ógörög). ( A kiejtésben való jelentőségére később találunk példát.) ph - f.(A latin a görög eredetű szavakban használta.) Példák: Phalaenopsis - e: falenopsis; aphyllum - e: afillum s - sz, ha a szó elején vagy a végén, z, ha két mgh. között található. Példák: Christensonia - e: krisztenzonia; sinensis - e:szinenzisz ss - ssz, nem tér el a magyartól. Példa: Parnassia palustris(fehérmájvirág) - e:parnasszia palusztrisz; Den. amethystiglossum -e: ametisztiglosszum t - t, mint nyelvünkben. Ha viszont a t után -ia, -io, -iu következik, a t-ből c lesz! Példák: Lockhartia - e: lokharcia; Rebutia - e: rebucia Vigyázat! Az ikerített tt után nem c-t ejtünk! (Ugyancsak ez a helyzet, ha a -tia. -tio előtt s vagy x áll.) Comparettia - e: komparettia; Rodrettia(RodrigueziaXComparettia) - e: rodrettia Ugyancsak nem ejtünk c-t, ha a t után hehezet(h) áll. A kaktuszosok között terjedt el helytelenül a Haworthia névből a havorcia kieltés; helyesen: havortia x - hangértéke ksz. Példa: Nanodes porpax - e: nanodesz porpaksz Tudjuk, a fenti példákból is tapasztalhattuk, hogy a növények neve , így az orchideáké is, gyakran tulajdonnévből, többségében személynévből származik, amelyek a legkülönfélébb nyelvekből kerültek a nevezéktanba(nómenklatúra). Ezek kiejtésére a latin nyelv szabályzata vonatkozik. Ugyanakkor kissé meghökkenve állunk olyan nevek kiejtése előtt, mint Echipopsis smrzianus vagy Pediocactus knowltonii. Az előbbi azonban csak első ránézésre nehezen ejthető a msh.-torlódás miatt, azonban ha betoldunk egy i-szerű hangot(a csehek is így tesznek, ahonnan a név származik), máris könnyebb dolgunk lesz: ekinopszisz(a többség ehinopszisznak ejti) szmirzianusz. A másik keményebb dió: a knowltonii szinte kimondhatalan a szab. szerint, ezért inkább sokan knaultoninak vagy knóltoninak ejtik. Valahai, a latint jól tudó ismerősöm, aki már régóta elköltözött a gyönyörűséges égi kaktuszmezőkre, bizony ragaszkodott a szabályokhoz, és ezt a nevet is "nyelvtörte". Ilyen extra példák esetében magam megengedőbb lennék, annál is inkább, mert szívesebben mondom soóiana-nak néhai Soó Rezső professzor, nemzetközi hírű botanikusunkról elnevezett ujjaskosbor alfajt(Dactylorhiza fuchsii ssp. soóiana), mintsem szójána-nak. 1984-ben két kertészmérnök(?),Tóth Ferenc és Ujréti Miklós kiadott egy kertészeti szótárt, amely a növények botanikai nevének magyar (és német) fordítását adja, az elején kiejtési szabályzattal. Ezt kissé korrigálva(nyeltani rész) érdemes lenne újra nyomtatni, és a tagság körében terjeszteni. Sokan, ha megismernék az egyes szavak jelentését, kevésbé idegenkednének a nevek használatától, illetve könnyebben is megtanulnák, megjegyeznék. Remélem, rövid dolgozatommal ehhez én is hozzájárultam. Berecz József


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!